Shiransport

Inschrijven

Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geb. Datum:
Wenst zich op te geven voor de cursus:
Email adres:
Tel. nr.:
Ik accepteer de algemene voorwaarden:

ShiranSport, Dreesstraat 2-I, 4384 DC Vlissingen- Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ( no.1 t/m 12)

1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle met ons gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, cursussen, lessen, trainingen, opleidingen, stages en kampen. Afwijkende bedingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn. De algemene condities gelden ook voor alle trainingen welke uitgevoerd worden door Karate JKA Zeeland.

2.Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst tussen ShiranSport en de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van een cursus en alle andere trainingen komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van een ShiranSport- offerte. Door ondertekening van de offerte of  bij het accepteren van een aanbod verklaart de opdrachtgever ook de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren.

3. Gezondheid

 • 3.1
  De opdrachtgever is zich ervan bewust dat alle door ShiranSport verzorgde activiteiten van alle deelnemers c.q beoefenaars een voldoende mentale en fysieke gezondheid en goede concentratie vereisen.
  De opdrachtgever is verplicht de hem betreffende deelnemers van tevoren te informeren dat zij zullen deelnemen aan soms ongewone sportieve activiteiten die mentaal zowel fysiek het nodige kunnen vergen.
 • 3.2
  De instructeurs geven tijdens de trainingen instructies die de deelnemers bij de beoefening in acht dienen te nemen.
 • 3.3
  Indien de deelnemer de instructie naar oordeel van de instructeurs onvoldoende naleeft, kan de deelnemer/cursist tijdelijk, danwel voorgoed van de opleiding worden uitgesloten.
 • 3.4
  Deelnemers/cursisten maken zelf de keus bepaalde activiteiten wel of niet uit te voeren.
 • 3.5
  Voor lessen zijn voorgeschreven kleding - en protectiemiddelen verplicht; voor cursussen en alle andere trainingen dient oude of aangepaste kleding en schoeisel te worden gedragen.

4 .Betalingscondities

 • 4.1
  De opdrachtgever dient het verschuldigde cursus c.q. lesgeld binnen 14 dagen na    ontvangst van de factuur te voldoen tenzij een andere manier van betaling zoals incasso vooraf overeengekomen is.
 • 4.2
  Bij het inhuren van externe locaties ( t.b.v. teambuilding etc) dient 50% van de totale factuur 7 dagen voor aanvang van de cursus/les/teambuilding, te zijn bijgeschreven, zoals overeengekomen in de offerte, op de rekening van ShiranSport.
 • 4.3
  Bij geen of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief B.T.W. de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele incassokosten bij het niet tijdig betalen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

5. Geldigheidsduur offerte

 • De offerte is geldig tot 14 dagen na dagtekening, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

6. Annulering

 • 6.1
  Annuleringen van cursussen en trainingen dienen altijd door de opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld bij ShiranSport. Een annulering per fax of mail is pas definitief als ShiranSport daarna alsnog een schriftelijke bevestiging ontvangt.
 • 6.2
  Bij annuleringen die plaatsvinden binnen 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, dan wel tijdens de cursus en trainingen worden ongeacht de reden van de annulering, de volledige cursuskosten in rekening gebracht.
 • 6.3
  Shiransport behoudt zich het recht voor, om zonder opgave van redenen een cursus en trainingen te annuleren of een cursist of personen te weigeren.

7. Verplichtingen opdrachtnemer

 • ShiranSport is verplicht zich in te spannen om redelijkerwijs de in de getekende overeenkomst genoemde activiteiten naar behoren te verzorgen. De activiteiten zullen worden begeleid door bekwame en bevoegde trainers. ShiranSport verzorgt de locatie en het benodigde materiaal, tenzij anders is overeengekomen met opdrachtgever.
 • Betalingen:
  Zie punt 4 van deze Algemene Voorwaarden
 • Voorwaarden tot goed verloop:
  De opdrachtgever draagt zorg voor het vervoer van de deelnemers naar en van de accommodatie, dat het overeengekomen aantal deelnemers tijdig op de accommodatie aanwezig is en dat elke deelnemer oude of aangepast schoeisel bij zich heeft. Indien er veranderingen in het aantal deelnemers komt, dient de opdrachtgever dit onverwijld aan ShiranSport te melden. Af en aanmeldingen dienen minimaal vijf dagen voorafgaand aan de training etc te worden gemeld aan ShiranSport.

8. Veiligheid

 • De opdrachtgever draagt zorg voor en staat er tevens voor in dat hij en andere deelnemers de door de begeleiding gegeven instructies nauwgezet opvolgt worden. Het is ten strengste verboden om alcoholhoudende dranken en/of andere verdovende en/of opwekkende middelen tot zich te nemen. ShiranSport en/of begeleiding zijn gerechtigd deelnemers die zich, ondanks aanmaning daartoe, niet houden aan gegeven instructies van (verdere) deelname aan de trainingen uit te sluiten.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • 9.1
  ShiranSport is nimmer aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade van de opdrachtgever of van derden, waaronder inbegrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, gemaakte bewerkingskosten, of  enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie dan ook geleden.
 • 9.2
  De deelnemer is aansprakelijk voor alle door hem/haar veroorzaakte schade aan het terrein en in het gebouw van opleiding/cursus en trainingen aanwezige personen, bedrijfsmiddelen, inventaris en overig niet nader te noemen zaken.
 • 9.3
  Indien een cursus /les en trainingen door ShiranSport wordt geannuleerd, is ShiranSport in geen geval aansprakelijk voor eventueel daaruit vloeiende kosten van de deelnemer(s) en/of de opdrachtgever.
 • 9.4
  ShiranSport is niet aansprakelijk voor derden om welke reden dan ook, niet verstrekte subsidies c.q vergoedingen.
 • 9.5
  ShiranSport instructeurs zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd en ongeacht de oorzaak, die opdrachtgever of de deelnemer(s) mochten lijden door of tijdens een cursus en trainingen, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van ShiranSport.

10.Overmacht

 • In geval van tijdelijke overmacht is ShiranSport gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachttoestand. In geval van blijvende overmacht is ShiranSport gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van tijdelijke danwel blijvende overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop Shiransport geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen van ShiranSport ten opzichte van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in alle redelijkheid niet van ShiranSport kan worden verlangd.

11. Geschillen en Recht

 • De Nederlandse Wet is van toepassing op door ShiranSport en opdrachtgever(s) getekende overeenkomsten. Indien er geschillen ontstaan, zullen partijen er alles aan doen dit in goed overleg op te lossen. Indien dit niet lukt, zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Middelburg.

 

12. Slotbepaling


Op al onze offertes, overeenkomsten, diensten en presentaties is uitsluitend van toepassing de laatste versie van onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg. Deze voorwaarden zullen wij u op verzoek toesturen.